fbpx

COBOSTORIES

 

Et magisk fortælleunivers for børn

CoboStories er et interaktivt lege- og læringsunivers med fokus på fortællingen, udviklet sammen med og til børn i alderen 2 -10 år – og deres lærere og pædagoger. CoboStories er en fortælletaske sprængfyldt med en hel verden af magiske elementer til inspiration og udvikling af børns kreativitet og nysgerrighed. I fortælletasken findes der en app samt et animationsstativ med baggrunde og figurer, der indbyder til leg, læring og fortælling.

 

CoboStories er et digitalt læringskoncept udviklet til familien i hjemmet, daginstitutioner, indskolingen og mellemtrinnet i folkeskolen, hvor børnene i stedet for at modtage læring, selv er med til at skabe den.

Børnene skal igennem leg, innovation og kreativitet udvikle personlige og faglige kompetencer ved hjælp af værkstederne (Bog- og Filmværkstedet) i CoboStories appen.

 

Formålet med CoboStories er, at lade børnene være de aktivt skabende og dermed styrke deres opfindertrang, fantasi, iværksætterlyst, sproglige og sociale kompetencer samt deres fortælleglæde. Alt sammen kompetencer, som temaerne i de pædagogiske læreplaner lægger op til. Derudover fordres kompetencer som innovation og entreprenørskab, som er væsentlige parametre for fremtidens arbejdsmarked.

Syv gode argumenter for CoboStories

Børn elsker fortællinger. Fortællingerne bliver magiske og nærværende, når børnene kan inddrage både billeder, lyd, tegninger kombineret med deres egen fortællende stemme. Læringsformen er en øjenåbner for børnene

  1. CoboStories udgør en kreativ ramme, hvor børn kan udvikle deres fortællinger.
  2. Når børn selv fortæller, forstår de fortællinger som konstruktion.
  3. Når børn selv skaber fortællinger, styrkes deres empati.
  4. Børn laver deres egne æstetiske og kulturelle fodspor.
  5. CoboStories skaber grundlag for at arbejde med alle temaer i de pædagogiske læreplaner.
  6. CoboStories styrker børns læse- og mediekompetencer, samt deres digitale kompetencer.
  7. CoboStories matcher alle kompetencer der fokuseres på i det 21 århundredes læringskompetencer.

FORTÆLLETASKEN

Fortælletasken indeholder:

 • App – CoboStories
 • 1 Stativ
 • 3 Baggrunde
 • 2 Figurark
 • 1 Øjneklistermærker
 • En introduktion, der viser hvordan man samler stativet til tablets, og hvordan man anvender appen.
 • 1 sæt bogkort
 • 1 sæt filmkort
 • 1 sæt vildere-kort

Du kan downloade
CoboStories appen her:

COBOSTORIES APP

Filmværkstedet

CoboStories Filmværksted: Lav dine egne små animationsfilm med CoboStories Filmværksted. Metoden er enkel. Find en fortælling du gerne vil lave som stopmotion film. Lad dig eventuelt inspirere af de eventyr du allerede kender. Når du er klar til at fortælle din historie, kan du lave en baggrund, herefter vælger du de figurer eller ting, du vil animere. Gå i gang med at flytte dine objekter lige så stille og tag billeder undervejs. Vupti du har en lille flyttefilm. Endvidere kan du lave pixelation, hvor du bruger kroppen til at lave din lille stopmotion film.

 

Filmværkstedet er et produktionsværktøj, der kan bruges af børn i alle aldre, men er særligt målrettet de 3-12 årige. Filmværkstedet er nemt at gå til, hvilket gør, at børnene helt intuitivt kan anvende app’en med kun meget lidt introduktion. Filmuniverset tilbyder børnene en platform, hvorfra de kan skabe deres egne æstetiske filmfortællinger, hvor de kan indtale deres historie og lægge stemningsfuld musik ind over. Universet kan desuden anvendes i naturfag og matematik til at træne faglige kompetencer.

Bogværkstedet

CoboStories Bog: Lav dine egne billed- og lydbøger med CoboStories Bogværksted. Fortæl dine egne historier i billeder og lyd om alt det, der interesserer dig. Skab dine egne kreative fortællinger og bøger samtidig med, at du træner dine læse og skrivekompetencer. Du kan tage billeder, tegne og skrive dine fortællinger og til sidst kan du indtale din fortælling med din egen stemme.

 

Bogværkstedet er en lege- og lærings-app, der passer til det enkelte barns niveau og interesse for leg og læring. Universet er målrettet børn mellem 2 og 10 år. App’en kan bruges i børnehaver og indskoling, hvor pædagoger og lærere kan hjælpe børnene med at sætte en ramme for deres leg og læring i bogværkstedet.

DAGINSTITUTION

CoboStories er et interaktivt lege- og læringsværkstøj. CoboStories bygger på, og opfordrer til leg, til at lege sammen i fællesskab, til at børnene selv er aktive gennem at eksperimentere med historier, lyd og billeder, og ved at bruge digitale remedier aktivt og skabende.

Børn udvikler sig bedst, når de er i bevægelse, når de selv er aktive. Og legen er børnenes måde at udforske og tilegne sig verden på.

Dette er grundfiguren i al pædagogisk arbejde, og denne erkendelse er slået bredt igennem. F.eks. siges der i udkastet til den nye pædagogiske

læreplan: ”Gode dagtilbud skaber sammen med forældrene glade og trygge børn. De bidrager til at udvikle børnenes legeevne, børnenes motivation for at lære og giver børnene tiltro til deres egne evner.

Gode dagtilbud giver barnet omsorg, vækker børnenes nysgerrighed, udvikler deres sociale og personlige kompetencer. Dagtilbud er et socialt fællesskab, hvor alle er deltagere og lærer at navigere i konflikter og håndtere dem”.

COBOSTORIES

Til Filmværkstedet hører 10 værkstedskort med afsæt i læreplanstemaerne samt 10 vildere kort. Desuden et stativ, hvorpå tablet, med installeret app placeres.

Til Bogværkstedet hører 10 værkstedskort, der kan indgå i undervisningen tværfagligt samt 10 vildere kort.

Værkstedskortene er udformet med fokus på børnene som producenter.

Der kræves ingen erfaring og forkundskaber, for at gå i gang med CoboStories. Børnene vil meget hurtigt være selvhjulpne og kunne producere små kreative film og bøger, hvor kun fantasien sætter grænser.

Pædagogerne kan hjælpe børnene til, at gøre nye opdagelser i CoboStories. Dette gøres ved at dele tanker og undren, ud fra de animationsfilm eller bøger, som børnene producerer.

FILM og BOG-VÆRKSTEDET

 • App – CoboStories
 • 1 Stativ
 • 3 Baggrunde
 • 2 Figurark
 • 1 Øjneklistermærker
 • 1 introduktion til Fortælletasken
 • 10 værkstedskort, bog
 • 10 værkstedskort, film
 • 10 vildere-kort

Filmværkstedet

I Filmværkstedet kan eleverne lave deres egne små animationsfilm – stopmotion film. Metoden er enkel. Eleverne skriver en fortælling, som de gerne vil lave som stopmotion film. Der laves en eller flere baggrunde, herefter vælges figurer eller ting, der skal animeres. Nu kan optagelser gå i gang. Figurer flyttes lidt og der tages billeder osv. – med en lille stopmotion film som resultat. Der kan også laves pixelation, hvor kroppen bruges til at lave en stopmotion film.

Filmværkstedet er nemt at gå til, hvilket gør, at eleverne helt intuitivt kan anvende app’en med kun meget lidt introduktion. Filmværkstedet tilbyder eleverne en platform, hvorfra de kan skabe deres egne æstetiske filmfortællinger, hvor de kan indtale deres historie og lægge stemningsfuld musik ind over.

Stativet er testet med børn helt ned til 3 års alderen. Det er nemt at samle og solidt at arbejde omkring. Det kan fungere både indenfor og bringes udenfor hvor natur og bevægelse kan inkluderes i undervisningen.

Værkstedskortene lægger op til evaluering og til et videre arbejde med allerede lært fagligt stof. Hvert værkstedskort er forsynet med relevante kompetence- og læringsmål. Værkstedkortene kan også bruge som inspiration til udvikling af egne værkstedskort.

Bogværkstedet

I Bogværkstedet kan eleverne skabe sine egne historier og bøger i tekst, billeder og lyd samtidig med, at de træner deres læse- og skrivekompetencer. Eleverne kan tage fotos, tegne og skrive fortællinger og til sidst kan teksten indtales.

Bogværkstedet er en lærings-app, der passer til det enkelte barns niveau og interesse for læring.

Værkstedskortene lægger op til evaluering og til et videre arbejde med allerede lært fagligt stof. Hvert værkstedskort er forsynet med relevante kompetence- og læringsmål. Værkstedkortene kan også bruge som inspiration til udvikling af egne værkstedskort.

Her kan du downloade
CoboStories appen:

COBOSTORIES UNDERSTØTTER

Leg og læring

CoboStories kobler den fysiske leg og aktivitet med digital læring, som de to fortælle-app’s tilbyder. Erfaringerne har vist, at koblingen af det fysiske læringsmateriale med det digitale øger barnets opmærksomhed på udvikling af fortællingen. Et godt eksempel på dette er barnets leg og læring med stopmotion. Ved fysisk at skulle flytte sine figurer rundt for, at skabe det planlagte fortælleforløb, bliver barnet ekstra opmærksom på fortællingens fremdrift og konstruktion. Barnet skal så at sige ”mediere” sin idé og historie over i et nyt medie, hvor deres fortælling får ny betydning. Dette gør barnet opmærksom på egen læring, hvilket skaber en ideel form for læring, i det læringen er vedholdende.

Æstetisk læring

Undersøgelserne af CoboStories har vist, at denne kobling af fysisk leg og digital historiefortælling skaber en optimal form for læring. Læringsformen kaldes æstetisk læring, hvor barnets kropslige og fysiske ageren, skærper dets mentale kognitive erkendelse. Dette udgør dermed en særlig vellykket læring, idet den kropslige erfaring kommer før den mentale.

”Børn lærer på en aktiv måde i interaktionen med omgivelserne. Det at røre ved tingene, som de ser, og det at agere med dem, har indvirkning på barnets udvikling, herunder deres erkendelse og sanseopfattelse, der er tæt forbudne.” (Søndergaard, 2007)

Læringsmiljø

Den skabende og kreative proces er relevant i forhold til den kommende reform til daginstitutioner, hvor CoboStories understøtter læringsmiljøet så alle børn indgår i et ligeværdigt fællesskab igennem deres proces med at lave film. Børnenes samarbejde omkring CoboStories giver dem et værktøj til at opleve egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier. Gennem dette læringsmiljø får børn kulturelle oplevelser både som tilskuer og som aktiv deltager, da deres engagement, fantasi, nysgerrighed og kreativitet stimuleres. De får dermed erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Sociale og sproglige kompetencer

De sociale kompetencer trænes i det børnene skaber sammen i praksisfælleskaber. Børnenes fælles refleksioner skaber socialt samspil, hvor børnene udvikler sig sammen gennem kommunikation. Der opstår forhandling, hvor deres refleksionsrum til stadighed udfordres og styrkes. Forhandlingerne i den skabende proces er desuden medvirkende til at styrke børnenes sproglige kompetencer.

Bogværkstedet såvel som filmværkstedet, i CoboStories, har begge et stærkt fokus på udvikling af sproglige kompetencer. Taskens inspirationskort udfordrer og inspirerer de fortællinger, børnene udvikler i forløb, sådan at fortællingerne kan udvikle sig i nye retninger. Desuden bevirker den medierede metode i stopmotion, såvel som i bogværkstedet, til en styrkelse af børnenes sproglige fortælling, i det den i begge sammenhænge skal munde ud i en produktion. En ny rapport om en tidlig indsats hos danske vuggestuebørn viser, at denne indlæringsform er særlig kognitivt befordrende for at styrke børns sproglige kompetencer allerede helt ned i 2-3 års alderen.

Undersøgelser viser, at børns sproglige kompetencer forbedres markant i de sammenhænge, hvor pædagogen arbejder målrettet med at understøtte barnets aktive deltagelse i læringsaktiviteter. Målet er, at pædagogen skal facilitere barnets læring og udvikling ved, at relatere aktiviteten til barnets egne initiativer og erfaringer.

CoboStories på legepladsen

CoboStories kan nemt inddrages til at komme tættere på naturen. Ved at inddrage bog – og filmapp udenfor fx på legepladsen, er der mulighed for at lege og lære og komme tættere på naturen. Når børnene tegner, skriver, laver film om de forskellige problemstillinger, vil de skulle forstå problemet inden de arbejder videre. Ved at lave film eller bøger forankres deres nye viden.

SKOLE

CoboStories er nem at anvende i undervisningen. Der kræves ingen erfaring og forkundskaber, for at gå i gang. Eleverne vil meget hurtigt være selvhjulpne og kunne producere små kreative film eller bøger, hvor kun fantasien sætter grænser. Som underviser vil du kunne inddrage dine fag på en ny og spændende måde, der ikke nødvendigvis kræver den store forberedelse. Det henvender sig til alle uanset det faglige niveau. Elever på tværs af årgange har stor glæde af samværet og ikke mindst samarbejdet om forskellige emner, som der kan arbejdes med. Vores erfaring er at børn og lærere oplever en succes, når de fortæller deres historie gennem CoboStories.

0 – 2 klassetrin

TVÆRFAGLIGT

 

Værkstedskortene er udformet på tværs af fagene med fokus på elevernes kreative produktion. På sigt kan der udvikles mere fagspecifikke værkstedskort eller bogligt materiale til fx dansk og matematik.

FILMVÆRKSTEDET

COBOSTORIES APP

 • 1 STATIV
 • 3 BAGGRUNDE
 • 2 FIGURARK
 • 1 ARK MED ØJNE KLISTERMÆRKER
 • 10 STK. VÆRKSTEDSKORT
 • 10 STK. VILDERE-KORT
 • 1 INTRODUKTION TIL FORTÆLLETASKEN

BOGVÆRKSTEDET

COBOSTORIES APP

 • 10 STK. BOGVÆRKSTEDSKORT
 • 10 STK. VILDERE-KORT
 • 1 INTRODUKTION TIL FORTÆLLETASKEN

3 – 4 klassetrin

DANSK

MATEMATIK

NATUR/TEKNOLOGI

Værkstedskortene lægger op til evaluering og til et videre arbejde med allerede lært fagligt stof. Hvert værkstedskort er forsynet med relevante kompetence- og overskrift på færdigheds- og vidensmål. Værkstedkortene kan også bruges som inspiration til udvikling af egne værkstedskort.

FILMVÆRKSTEDET

COBOSTORIES APP

 • 1 STATIV
 • 3 BAGGRUNDE
 • 2 FIGURARK
 • 1 ARK MED ØJNE KLISTERMÆRKER
 • 10 STK. VÆRKSTEDSKORT, DANSK
 • 10 STK. VÆRKSTEDSKORT, MATEMATIK
 • 10 STK. VÆRKSTEDSKORT, NATUR/TEKNIK
 • 1 INTRODUKTION TIL FORTÆLLETASKEN

BOGVÆRKSTEDET

COBOSTORIES APP

 • 10 STK. VÆRKSTEDSKORT, DANSK
 • 10 STK. VÆRKSTEDSKORT, MATEMATIK
 • 10 STK. VÆRKSTEDSKORT, NATUR/TEKNIK
 • 1 INTRODUKTION TIL FORTÆLLETASKEN

Filmværkstedet

I Filmværkstedet kan eleverne lave deres egne små animationsfilm – stopmotion film. Metoden er enkel. Eleverne skriver en fortælling, som de gerne vil lave som stopmotion film. Der laves en eller flere baggrunde, herefter vælges figurer eller ting, der skal animeres. Nu kan optagelser gå i gang. Figurer flyttes lidt og der tages billeder osv. – med en lille stopmotion film som resultat. Der kan også laves pixelation, hvor kroppen bruges til at lave en stopmotion film.

Filmværkstedet er nemt at gå til, hvilket gør, at eleverne helt intuitivt kan anvende app’en med kun meget lidt introduktion. Filmværkstedet tilbyder eleverne en platform, hvorfra de kan skabe deres egne æstetiske filmfortællinger, hvor de kan indtale deres historie og lægge stemningsfuld musik ind over.

Stativet er testet med børn helt ned til 3 års alderen. Det er nemt at samle og solidt at arbejde omkring. Det kan fungere både indenfor og bringes udenfor hvor natur og bevægelse kan inkluderes i undervisningen.

Værkstedskortene lægger op til evaluering og til et videre arbejde med allerede lært fagligt stof. Hvert værkstedskort er forsynet med relevante kompetence- og læringsmål. Værkstedkortene kan også bruge som inspiration til udvikling af egne værkstedskort.

Et klassesæt består af 5 fortælletasker

Vi anbefaler, at der arbejder 4-5 børn pr. Stativ.

Dette antal gør, at børnene vil kunne samarbejde om de forskellige roller, der kan arbejdes med, når man laver stopmotion.

Bogværkstedet

I Bogværkstedet kan eleverne skabe sine egne historier og bøger i tekst, billeder og lyd samtidig med, at de træner deres læse- og skrivekompetencer. Eleverne kan tage fotos, tegne og skrive fortællinger og til sidst kan teksten indtales.

Bogværkstedet er en lærings-app, der passer til det enkelte barns niveau og interesse for læring.

Værkstedskortene lægger op til evaluering og til et videre arbejde med allerede lært fagligt stof. Hvert værkstedskort er forsynet med relevante kompetence- og læringsmål. Værkstedkortene kan også bruge som inspiration til udvikling af egne værkstedskort.

Et klassesæt består af 5 fortællemuleposer

Vi anbefaler, at der arbejder 4-5 børn pr. tablet.

Dette antal gør, at børnene vil kunne samarbejde om de forskellige roller, der kan arbejdes med, når man laver digitale bøger

Her kan du downloade
CoboStories appen:

COBOSTORIES UNDERSTØTTER

Leg læring, kreativitet og innovation

CoboStories er på nuværende tidspunkt udviklet til indskolingen og til mellemtrinnet i den danske folkeskole. CoboStories kobler den fysiske leg og aktivitet sammen med digital læring, som Bogværkstedet og Filmværkstedet i appen tilbyder. Erfaringerne har vist, at koblingen mellem det fysiske læringsmateriale og det digitale øger barnets opmærksomhed på udvikling af fortællingen. Et godt eksempel på dette er barnets leg og læring med stopmotion. Ved fysisk at skulle flytte sine figurer rundt for at skabe det planlagte fortælleforløb, bliver barnet ekstra opmærksom på fortællingens fremdrift og konstruktion. Barnet skal så at sige ”mediere” sin idé og historie over i et nyt medie, hvor deres fortælling får ny betydning. Dette gør barnet opmærksom på egen læring, hvilket skaber en ideel form for læring, idet læringen er vedholdende.

Æstetisk læring

CoboStories læringsunivers tager udgangspunkt dér, hvor børnene er hver eneste dag, nemlig på de digitale platforme. Det er meget bevidst, at CoboStories kobler den digitale læring med den fysiske. Undersøgelserne af CoboStories har vist, at denne kobling skaber en optimal form for læring. Læringsformen kaldes æstetisk læring, hvor barnets kropslige og fysiske ageren, skærper dets mentale, kognitive erkendelse. Dette udgør dermed en særlig vellykket læring, idet den kropslige erfaring kommer før den mentale.

”Børn lærer på en aktiv måde i interaktionen med omgivelserne. Det at røre ved tingene, som de ser, og det at agere med dem, har indvirkning på barnets udvikling, herunder deres erkendelse og sanseopfattelse, der er tæt forbudne.” (Søndergaard, 2007)

Sociale kompetencer

Den skabende og kreative proces er relevant i forhold til læreplanerne i skolen. De sociale kompetencer trænes, i det børnene skaber sammen i praksisfælleskaber. Kvaliteten består i, at viden opstår i relation til praksis i den sociale relation. Børnenes fælles refleksioner skaber socialt samspil, hvor børnene udvikler sig sammen gennem kommunikation. Der opstår forhandling, hvor deres refleksionsrum til stadighed udfordres og styrkes. Forhandlingerne i den skabende proces er desuden medvirkende til at styrke børnenes sproglige kompetencer.

Sproglige kompetencer

Bogværkstedet såvel som filmværkstedet, i CoboStories, har begge et stærkt fokus på udvikling af sproglige kompetencer. Taskens inspirationskort udfordrer og inspirerer de fortællinger, børnene udvikler i forløb, sådan at fortællingerne kan udvikle sig i nye retninger. Desuden bevirker den medierede metode i stopmotion, såvel som i bogværkstedet, til en styrkelse af børnenes sproglige fortælling, i det den i begge sammenhænge skal munde ud i en produktion. Fortælletaskens fokus på inspirationskort er velegnet som sprogtræning og anvendes i lignende form, med succes, på flere skoler. En ny rapport om en tidlig indsats hos danske vuggestuebørn viser, at denne indlæringsform er særlig kognitivt befordrende for, at styrke børns sproglige kompetencer allerede helt ned i 2-3 års alderen.

Undersøgelser viser, at børns sproglige kompetencer forbedres markant i de sammenhænge, hvor pædagogen eller læreren arbejder målrettet med at understøtte barnets aktive deltagelse i læringsaktiviteter. Målet er, at den voksne skal facilitere barnets læring og udvikling ved, at relatere aktiviteten til barnets egne initiativer og erfaringer.

Naturfag

CoboStories kan nemt inddrages til at komme tættere på naturen. Ved at inddrage bog – og filmapp ude i naturen, er der mulighed for at lege og lære og komme tættere på dyr og planter ved, stranden, ved åen, ved vandløbet og i skoven. Desuden er metoden for de to app’s ideel til at lære matematiske regler, fx regning og geometri. Når børnene tegner, skriver, laver film om de forskellige problemstillinger, vil de skulle forstå problemet, inden de arbejder videre. Ved at lave film eller bøger forankres deres nye viden.

Motivation for læring

En af de fornemmeste intentioner med CoboStories er, at fastholde barnets nysgerrighed og udvikle en stærk motivation for at fortælle historier. Barnet lærer ved selv at skabe sine fortællinger, learning by doing. Når barnet hele tiden selv erfarer nye sider af en kreativ proces skabes et optimalt grundlag for læring. For at fastholde motivationen til at fortælle, skal barnet føle, at det mestrer de opgaver, de selv og pædagogen fastsætter sammen. Det betyder, at man som pædagog hele tiden må tage udgangspunkt i barnets niveau og respektere dets ønsker og bakke op om de historier, barnet selv ønsker at fortælle. På den måde lader man, så vidt det er muligt, de forskellige processer og produkter blive til på barnets præmisser. Og dermed fastholder man barnets motivation for læring – og leg.

Vælg venligst om du er

COBOSTORIES

Et magisk fortælleunivers for børn

CoboStories er et interaktivt lege- og læringsunivers med fokus på fortællingen. CoboStories er udviklet i samarbejde med børn, pædagoger og lærere over hele landet siden 2010. CoboStories er en fortælletaske sprængfyldt med en hel verden af magiske elementer til inspiration og udvikling af børns kreativitet og nysgerrighed. I fortælletasken findes der en bog- og film værksteds app, animationsstativ

med baggrunde og figurer samt værkstedskort tilpasset alder og niveau der indbyder til leg, læring og fortælling.

 

CoboStories mission er at lade børn være aktivt skabende og dermed styrke deres opfindertrang, fantasi, iværksætterlyst, sproglige og sociale kompetencer samt fortælleglæde.

Syv gode argumenter for CoboStories

 • CoboStories udgør en kreativ ramme, hvor børn kan udvikle deres fortællinger.
 • Når børn selv fortæller, forstår de fortællinger som konstruktion.
 • Når børn selv skaber fortællinger, styrkes deres empati.
 • Børn laver deres egne æstetiske og kulturelle fodspor.
 • CoboStories skaber grundlag for at arbejde med alle temaer i de pædagogiske læreplaner.
 • CoboStories styrker børns læse- og mediekompetencer, samt deres digitale kompetencer.
 • CoboStories matcher alle kompetencer der fokuseres på i det 21 århundredes læringskompetencer.

DOWNLOAD COBOSTORIES APP