fbpx
 

DAGINSTITUTION

CoboStories er et interaktivt lege- og læringsværkstøj. CoboStories bygger på, og opfordrer til leg, til at lege sammen i fællesskab, til at børnene selv er aktive gennem at eksperimentere med historier, lyd og billeder, og ved at bruge digitale remedier aktivt og skabende.

Børn udvikler sig bedst, når de er i bevægelse, når de selv er aktive. Og legen er børnenes måde at udforske og tilegne sig verden på.

Dette er grundfiguren i al pædagogisk arbejde, og denne erkendelse er slået bredt igennem. F.eks. siges der i udkastet til den nye pædagogiske

læreplan: ”Gode dagtilbud skaber sammen med forældrene glade og trygge børn. De bidrager til at udvikle børnenes legeevne, børnenes motivation for at lære og giver børnene tiltro til deres egne evner.

Gode dagtilbud giver barnet omsorg, vækker børnenes nysgerrighed, udvikler deres sociale og personlige kompetencer. Dagtilbud er et socialt fællesskab, hvor alle er deltagere og lærer at navigere i konflikter og håndtere dem”.

COBOSTORIES

Til Filmværkstedet hører 10 værkstedskort med afsæt i læreplanstemaerne samt 10 vildere kort. Desuden et stativ, hvorpå tablet, med installeret app placeres.

Til Bogværkstedet hører 10 værkstedskort, der kan indgå i undervisningen tværfagligt samt 10 vildere kort.

Værkstedskortene er udformet med fokus på børnene som producenter.

Der kræves ingen erfaring og forkundskaber, for at gå i gang med CoboStories. Børnene vil meget hurtigt være selvhjulpne og kunne producere små kreative film og bøger, hvor kun fantasien sætter grænser.

Pædagogerne kan hjælpe børnene til, at gøre nye opdagelser i CoboStories. Dette gøres ved at dele tanker og undren, ud fra de animationsfilm eller bøger, som børnene producerer.

FILM og BOG-VÆRKSTEDET

  • App – CoboStories
  • 1 Stativ
  • 3 Baggrunde
  • 2 Figurark
  • 1 Øjneklistermærker
  • 1 introduktion til Fortælletasken
  • 10 værkstedskort, bog
  • 10 værkstedskort, film
  • 10 vildere-kort

Filmværkstedet

I Filmværkstedet kan eleverne lave deres egne små animationsfilm – stopmotion film. Metoden er enkel. Eleverne skriver en fortælling, som de gerne vil lave som stopmotion film. Der laves en eller flere baggrunde, herefter vælges figurer eller ting, der skal animeres. Nu kan optagelser gå i gang. Figurer flyttes lidt og der tages billeder osv. – med en lille stopmotion film som resultat. Der kan også laves pixelation, hvor kroppen bruges til at lave en stopmotion film.

Filmværkstedet er nemt at gå til, hvilket gør, at eleverne helt intuitivt kan anvende app’en med kun meget lidt introduktion. Filmværkstedet tilbyder eleverne en platform, hvorfra de kan skabe deres egne æstetiske filmfortællinger, hvor de kan indtale deres historie og lægge stemningsfuld musik ind over.

Stativet er testet med børn helt ned til 3 års alderen. Det er nemt at samle og solidt at arbejde omkring. Det kan fungere både indenfor og bringes udenfor hvor natur og bevægelse kan inkluderes i undervisningen.

Værkstedskortene lægger op til evaluering og til et videre arbejde med allerede lært fagligt stof. Hvert værkstedskort er forsynet med relevante kompetence- og læringsmål. Værkstedkortene kan også bruge som inspiration til udvikling af egne værkstedskort.

Bogværkstedet

I Bogværkstedet kan eleverne skabe sine egne historier og bøger i tekst, billeder og lyd samtidig med, at de træner deres læse- og skrivekompetencer. Eleverne kan tage fotos, tegne og skrive fortællinger og til sidst kan teksten indtales.

Bogværkstedet er en lærings-app, der passer til det enkelte barns niveau og interesse for læring.

Værkstedskortene lægger op til evaluering og til et videre arbejde med allerede lært fagligt stof. Hvert værkstedskort er forsynet med relevante kompetence- og læringsmål. Værkstedkortene kan også bruge som inspiration til udvikling af egne værkstedskort.

Her kan du downloade
CoboStories appen:

COBOSTORIES UNDERSTØTTER

Leg og læring

CoboStories kobler den fysiske leg og aktivitet med digital læring, som de to fortælle-app’s tilbyder. Erfaringerne har vist, at koblingen af det fysiske læringsmateriale med det digitale øger barnets opmærksomhed på udvikling af fortællingen. Et godt eksempel på dette er barnets leg og læring med stopmotion. Ved fysisk at skulle flytte sine figurer rundt for, at skabe det planlagte fortælleforløb, bliver barnet ekstra opmærksom på fortællingens fremdrift og konstruktion. Barnet skal så at sige ”mediere” sin idé og historie over i et nyt medie, hvor deres fortælling får ny betydning. Dette gør barnet opmærksom på egen læring, hvilket skaber en ideel form for læring, i det læringen er vedholdende.

Æstetisk læring

Undersøgelserne af CoboStories har vist, at denne kobling af fysisk leg og digital historiefortælling skaber en optimal form for læring. Læringsformen kaldes æstetisk læring, hvor barnets kropslige og fysiske ageren, skærper dets mentale kognitive erkendelse. Dette udgør dermed en særlig vellykket læring, idet den kropslige erfaring kommer før den mentale.

”Børn lærer på en aktiv måde i interaktionen med omgivelserne. Det at røre ved tingene, som de ser, og det at agere med dem, har indvirkning på barnets udvikling, herunder deres erkendelse og sanseopfattelse, der er tæt forbudne.” (Søndergaard, 2007)

Læringsmiljø

Den skabende og kreative proces er relevant i forhold til den kommende reform til daginstitutioner, hvor CoboStories understøtter læringsmiljøet så alle børn indgår i et ligeværdigt fællesskab igennem deres proces med at lave film. Børnenes samarbejde omkring CoboStories giver dem et værktøj til at opleve egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier. Gennem dette læringsmiljø får børn kulturelle oplevelser både som tilskuer og som aktiv deltager, da deres engagement, fantasi, nysgerrighed og kreativitet stimuleres. De får dermed erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Sociale og sproglige kompetencer

De sociale kompetencer trænes i det børnene skaber sammen i praksisfælleskaber. Børnenes fælles refleksioner skaber socialt samspil, hvor børnene udvikler sig sammen gennem kommunikation. Der opstår forhandling, hvor deres refleksionsrum til stadighed udfordres og styrkes. Forhandlingerne i den skabende proces er desuden medvirkende til at styrke børnenes sproglige kompetencer.

Bogværkstedet såvel som filmværkstedet, i CoboStories, har begge et stærkt fokus på udvikling af sproglige kompetencer. Taskens inspirationskort udfordrer og inspirerer de fortællinger, børnene udvikler i forløb, sådan at fortællingerne kan udvikle sig i nye retninger. Desuden bevirker den medierede metode i stopmotion, såvel som i bogværkstedet, til en styrkelse af børnenes sproglige fortælling, i det den i begge sammenhænge skal munde ud i en produktion. En ny rapport om en tidlig indsats hos danske vuggestuebørn viser, at denne indlæringsform er særlig kognitivt befordrende for at styrke børns sproglige kompetencer allerede helt ned i 2-3 års alderen.

Undersøgelser viser, at børns sproglige kompetencer forbedres markant i de sammenhænge, hvor pædagogen arbejder målrettet med at understøtte barnets aktive deltagelse i læringsaktiviteter. Målet er, at pædagogen skal facilitere barnets læring og udvikling ved, at relatere aktiviteten til barnets egne initiativer og erfaringer.

CoboStories på legepladsen

CoboStories kan nemt inddrages til at komme tættere på naturen. Ved at inddrage bog – og filmapp udenfor fx på legepladsen, er der mulighed for at lege og lære og komme tættere på naturen. Når børnene tegner, skriver, laver film om de forskellige problemstillinger, vil de skulle forstå problemet inden de arbejder videre. Ved at lave film eller bøger forankres deres nye viden.